ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง
fhumjwk@ku.ac.th


การนำเสนอบทความในการประชุม สัมมนา และเสวนาวิชาการ


ธงรบ รื่นบรรเทิง. 2559. “วิคตอเรียนลอนดอนผ่านมุมมองหม่อมราโชทัย.” การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “ฉลองรัชเฉลิมนคร กรองอักษรเทิดราชา”: สหวิทยาการวิศาลศิลป์ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 9 กันยายน 2559. 

ธงรบ รื่นบรรเทิง. 2558. “การแปลคำส่อนัยทางเพศในบทละคร ตามใจท่าน พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.” การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “เฉลิมบรมราชกุมารี นาฏยวรรณคดีสโมสร”: สหวิทยาการแห่งวรรณคดีการแสดง. ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 18 กันยายน 2558.

ธงรบ รื่นบรรเทิง. 2558. “การแปลคำส่อนัยทางเพศในบทละคร เวนิสวาณิช พระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.” การประชุมวิชาการระดับชาติวรรณคดีเปรียบเทียบ ครั้งที่ 3 “Exploring the Literary World III: Transgression and Translation in Literature” ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 23-24 เมษายน 2558.

Thongrob Ruenbanthoeng. 2014. “The Translation of Sexual Innuendo in King Vajiravudh’s Romeo and Juliet: A Transition from Performance to Literary Studies.” The 12th International Conference on Thai Studies (ICTS 12). University of Sydney, Australia. 22-24 April 2014.

Thongrob Ruenbanthoeng. 2013. “The Representation of Female Rhetoric in Shakespeare’s Romances.” The Shakespeare Association of America (SAA) 41st Annual Seminar, 28-30 March, Toronto, Canada. 

Thongrob Ruenbanthoeng. 2012. “ ‘I’ll bear your logs’: Miranda, The Queer Colonize (d)/r and the Politics of Colonial Oppression in The Tempest.” The Shakespeare Association of America (SAA) Annual Seminar, 5 May, Boston, USA.

Thongrob Ruenbanthoeng. 2011. “Reconceptualizing American Dream in Contemporary American Drama.” Twenty-First Century American and Canadian Voices Conference, 14 June, University of Nottingham, UK. 

ธงรบ รื่นบรรเทิง. 2552. “รักแห่งสยามกับบทละครโรมานซ์ของวิลเลียม เชกสเปียร์.” เสวนาวิชาการ ด้วยใจรักนักอ่านหนัง ครั้งที่ 1 จัดโดยภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 18 พฤศจิกายน ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Thongrob Ruenbanthoeng. 2006. “Redemption at the Ending of Shakespeare’s Romance.” Renaissance Endings: 5th Annual Conference of the Centre for Research in Renaissance Studies, University of Surrey, 28 October, Roehampton, UK.

Thongrob Ruenbanthoeng. 2006. “The Therapeutic Power of Female Speech in Shakespeare’s Pericles.” The Eighth Annual British Graduate Shakespeare Conference, 15-17 June, The Shakespeare Institute, Stratford-upon-Avon, UK.

Thongrob Ruenbanthoeng. 2005. “Dilemma of Female Rhetoric in Elizabeth Cary’s The Tragedy of Mariam.” The British Shakespeare Association Biennial Conferenceorganized by the British Shakespeare Association and Newcastle University’s Institute for the Arts, Social Sciences and Humanities (NIASSH), 1-4 September, Newcastle, UK.

 

       
  @2019
    อาจารย์ธงรบ รื่นบรรเทิง - ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์