ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง
thongrob10@hotmail.com


งานวิจัย


ธงรบ รื่นบรรเทิง. (หัวหน้าโครงการ). โครงการการศึกษารวบรวมเรื่องเล่าในศูนย์และสถานีวิจัยและพื้นที่โดยรอบเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2561

ธงรบ รื่นบรรเทิง (หัวหน้าโครงการ).  นิราศลอนดอน: การศึกษาบูรพานิยมผ่านมุมมองหลังอาณานิคม. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560

ธงรบ รื่นบรรเทิง. (ผู้ร่วมวิจัย). การใช้เรื่องเล่าสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน. ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560

ธงรบ รื่นบรรเทิง. การศึกษาการแปลคำส่อนัยทางเพศจากบทละครแปลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่แปลมาจากบทละครของวิลเลียม เชกสเปียร์. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558

ธงรบ รื่นบรรเทิง และกุลภา กุลดิลก. การศึกษาผลกระทบและอิทธิพลของวรรณกรรมการท่องเที่ยวภาษา อังกฤษที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย.ในแผนงานวิจัย ภาพแทน ประเทศไทยผ่านวรรณกรรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ และคณะ. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2554

ธงรบ รื่นบรรเทิง. 2553. ความฝันแบบอเมริกันในบทละครของนักประพันธ์อเมริกันเชื้อสายเอเชียร่วมสมัย. ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน

 

Thongrob Ruenbanthoeng. 2015. 01373441 Shakespeare’s Work. Bangkok: Department of Literature, Faculty of Humanities, Kasetsart University.
       
  @2019
    อาจารย์ธงรบ รื่นบรรเทิง - ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์