ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง
thongrob10@hotmail.com


บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์


Thongrob Ruenbanthoeng. 2017. Nirat London: A Discursive Construction of Occidentalism in Modern Siam. . In Tell-Tales: Essay in Honor of Soranat Tailanga, pp. 84-100. Edited by N. Prasannam. Bangkok: Faculty of Humanities, Kasetsart University.

ธงรบ รื่นบรรเทิง. 2556. “คำส่อนัยทางเพศในบทละคร โรเมโอและจูเลียต พระราชนิพนธ์แปลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.” ใน พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล, หน้า 243-256. นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์.

ธงรบ รื่นบรรเทิง. 2553. “พันธนาการของความเป็นอื่น: การแสดงกับการท้าทายอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ในบทละครเรื่อง Bondage ของ เดวิด เฮนรี หวัง.” ใน แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา, หน้า 122-138. นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.

Thongrob Ruenbanthoeng. 2009. The Problems of Generic Classification of Shakespeare's Romance. In Natthanai Prasannam (ed.) Lakhon Rakhon Tuaton Manusya: Literary and Theatre Studies, pp.38-59. Bangkok: Department of Literature and Research Committee, Faculty of Humanities, Kasetsart University in cooperation with Musical Arts Centre, Bangkok Bank P.C.L

Thongrob Ruenbanthoeng. 2008. “Public language grac'd: Rhetorical Dilemma and Gender Politics in Elizabeth Cary's The Tragedy of Mariam.” Humanities Journal (Kasetsart University). 15, 2 (July-December): 67-79.

ธงรบ รื่นบรรเทิง. 2551. “The Joy Luck Club: วิถีของเรื่องเล่า รากเหง้า และตัวตนของสมาชิกในครอบครัว.” Wit. 3 (กันยายน 2551): 11-18.

ธงรบ รื่นบรรเทิง. 2551. “การสถาปนาและธำรงพระราชอำนาจของสมเด็จพระราชนินีนาถเอลิซาเบทที่ 1 ผ่านพระสาทิสลักษณ์.” Wit. 2 (พฤษภาคม 2551): 7-11.

       
  @2019
    อาจารย์ธงรบ รื่นบรรเทิง - ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์