ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนพล ชื่นค้า
rattanaphon.arts@gmail.com


หนังสือ/ตำรา


รัตนพล ชื่นค้า, บรรณาธิการ. 2561. ล่องล้านนา. กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

รัตนพล ชื่นค้า, บรรณาธิการ. 2560. นวมรัชขัตติยานุสรณ์: รวมผลงานรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

รัตนพล ชื่นค้า, บรรณาธิการ. 2559. สหวิทยาการวิศาลศิลป์. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดีและคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สรณัฐ ไตลังคะ และ รัตนพล ชื่นค้า, บรรณาธิการ. 2558. นาฏยวรรณคดีสโมสร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดีและคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สรณัฐ ไตลังคะ และ รัตนพล ชื่นค้า, บรรณาธิการ. 2557. เรื่องเล่า ล.ลิง. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดีและคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

รัตนพล ชื่นค้า. 2554. “ฤๅษีตาไฟ.” และ “หนังใหญ่ : การพากย์-เจรจา.” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง (ฉบับเพิ่มเติม) เล่ม 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

รัตนพล ชื่นค้า. 2554. “ใหญ่อินทาราม, วัด.”และ “หยัด เพิ่มสุวรรณ (หยัด เหลา), นาย.” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง (ฉบับเพิ่มเติม) เล่ม 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

 
       
  @2019
    อาจารย์รัตนพล ชื่นค้า - ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์