ผศ.ดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี
ranwarat.p@gmail.com


งานวิจัย


ประพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา และรัญวรัชญ์ พูลศรี. ตัวละครอมนุษย์กับวัฒนธรรมศึกษาในมังงะญี่ปุ่น. ทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562.

รัญวรัชญ์ พูลศรี. ความเป็นไทยกับภาวะโลกาภิวัตน์ในนวนิยายของโสภาค สุวรรณ. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 

Ranwarat Poonsri. 2013. 
Miss Joaquim: Hybridity and Plural Identities in Singaporean Woman Writers’ Literary Works. (Asia Research Fellow 2013 by Asia Research Institute, National University of Singapore, Singapore). 

 

 

 
       
  @2019
    อาจารย์ ดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี - ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์