ผศ.ดร.พรรณราย ชาญหิรัญ
fhumprc@ku.ac.th


งานวิจัย


พรรณราย ชาญหิรัญ. (หัวหน้าโครงการ). นิราสเลิกไพ่และนิราสเป็นทหาร: ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับการปรับประเทศให้ทันสมัยในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562.

พรรณราย ชาญหิรัญ. 2554. นิราศของจวบ หงสกุล: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีวิต การเมือง และวรรณกรรม. ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.


เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน

 

พรรณราย ชาญหิรัญ. 2557. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01376342 พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พรรณราย ชาญหิรัญ. 2555. “นิทานพื้นบ้าน.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย. นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

การนำเสนอบทความในการประชุม สัมมนา และเสวนาวิชาการ

 

พรรณราย ชาญหิรัญ. 2561. “ “ของแปลกตา” ในพระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป
พ.ศ. 2440 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” การประชุมวิขาการระดับชาติด้านภาษาไทย “วิวิธวิจัยภาษาไทย” ครั้งที่ 1 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย) ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 2 มิถุนายน 2561.

พรรณราย ชาญหิรัญ. 2560. “การใช้เวลาว่างของชนชั้นนำในสมัยรัชกาลที่ 5 และ 6.” การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิถีไทยกับการใช้เวลาว่าง
จัดโดยสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 มีนาคม 2560.

Phannarai Chanhiran. 2016. “Hells in Theravada and Mahayana Buddhist Books”
International Conference Commemorating the 50th Anniversary of the Department of Thai Hankuk University of Foreign Studies, Republic of Korea,  Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), Seoul Campus, 27 October 2016.

พรรณราย ชาญหิรัญ. 2559. “การเขียนวัฒนธรรมราชสำนักผ่านพระราชพิธี: พระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน.” การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 “อัตลักษณ์แห่งเอเชีย” ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 17 มิถุนายน 2559.

 

        
  @2019
    ผศ.ดร.พรรณราย ชาญหิรัญ - ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์