ผศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย
greesataya02@yahoo.com


งานวิจัย


กฤตยา ณ หนองคาย. (หัวหน้าโครงการ). ลัทธิพิธีบูชาพ่อปู่มิตร ชัยบัญชา: จากศรัทธาดาราที่รักถึงพลังศักดิ์สิทธิ์ชีวิตหลังความตาย. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561

กฤตยา ณ หนองคาย. (ผู้ร่วมวิจัย). โครงการการศึกษารวบรวมเรื่องเล่าในศูนย์และสถานีวิจัยและพื้นที่โดยรอบเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2561

กฤตยา ณ หนองคาย. (ผู้ร่วมวิจัย). การใช้เรื่องเล่าสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน. ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560

กฤตยา ณ หนองคาย. เรื่องเล่าเกี่ยวกับกาแฟและนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของชุมชนปกาเกอญอ หมู่บ้านแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558


 
       
  @2019
    ผศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย - ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์