คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวรรณคดี พ.ศ.2560
 
คำอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาวรรณคดีไทย
คำอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ
 
 
 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวรรณคดี พ.ศ.2555
คำอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาวรรณคดีไทย
 
 
 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวรรณคดี พ.ศ.2550