ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ อาจหาญ
lekwatchara@hotmail.com


งานวิจัย


วัชราภรณ์ อาจหาญ. ศิลปสังโยค‎: ‎การใช้วรรณคดี‎ไทยในงานจิตรกรรมของจักร‎พันธุ์ โปษยกฤต. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 (กำลังดำเนินการ) 

เสาวณิต วิงวอน และคณะ (วรรณา นาวิกมูล สรณัฐ ไตลังคะ วัชราภรณ์ อาจหาญ และพรรณทิภา ชื่นชาติ). 2554. จารึกวัดพระเชตุพน: ภูมิปัญญาไทยกับการจัดการความรู้ในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น. โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ 2553.

ยุพร แสงทักษิณ และคณะ (กุลวดี มกราภิรมย์ เสาวณิต วิงวอน  ญาดา อารัมภีร  วรรณา นาวิกมูล  วัชราภรณ์ อาจหาญ  จันทวรรณ อนันตประยูร). 2547. โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาวรรณคดี.

วรรณา นาวิมูล และคณะ (เสาวณิต วิงวอน กุลวดี มกราภิรมย์ อิราวดี ไตลังคะ และวัชราภรณ์ อาจหาญ). 2547. ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัดตรัง. ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2546-2547.
 

 


เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน

 

วัชราภรณ์ อาจหาญ. 2546. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 376331 วรรณกรรมของกวีสำคัญ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

 

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์

 

วัชราภรณ์ อาจหาญ. 2558. “นาฏวรรณกรรมไทยกับงานจิตรกรรมของจักรพันธุ์ โปษยกฤต.” การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “เฉลิมบรมราชกุมารี นาฏยวรรณคดีสโมสร”: สหวิทยาการแห่งวรรณคดีการแสดง. ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 18 กันยายน 2558.

วัชราภรณ์ อาจหาญ. 2552. “วรรณคดีและนาฏศิลป์ไทยในงานจิตรกรรมของจักรพันธุ์ โปษยกฤต.”  ใน นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฎกรรมศึกษา, หน้า 216-231. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).

วัชราภรณ์ อาจหาญ. 2548. "บทพรรณนาธรรมชาติในวรรณคดีไทย: ความจริง ความสมจริงและความงามทางวรรณศิลป์.” วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ.12.

วัชราภรณ์ อาจหาญ. 2544. “มณีปัญญากับภาษากวี: สุนทรภู่.” ใน มนุษยศาสตร์: สหวิทยาการแห่งชีวิต, หน้า 49-57. วรรณา นาวิกมูล, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (จัดพิมพ์ในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

วัชราภรณ์ อาจหาญ. 2536. “บทเพลงไทยสากลของสุนทราภรณ์กับวรรณคดีไทย.” วรรณคดี-ศิลปะ ประสานศิลป์, หน้า 124-134. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วัชราภรณ์ อาจหาญ. “วิจักษณ์ วิจารณ์ ดึกนี้กวีสั้นลง ของ อังคาร กัลยาณพงศ์.” วารสารภาษาและวรรณคดีไทย


 

        
  @2019
    ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ - ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์