อ.ดร.ฟาริส โยธาสมุทร
phar314@hotmail.com


งานวิจัย


ฟาริส โยธาสมุทร (หัวหน้าโครงการวิจัย)การศึกษาวาทกรรมในวรรณกรรมคำสอนสตรีตามแนวภาษาศาสตร์. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558

ฟาริส โยธาสมุทร (ผู้ร่วมวิจัย). การศึกษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557

 


การนำเสนอบทความในการประชุม สัมมนา และเสวนาวิชาการ

 

ฟาริส โยธาสมุทร. 2558. "มุมมองใหม่ต่อมหาชาติคำหลวง: ศึกษาผ่านทฤษฎีโครงสร้าง", ใน วิชญทรรศน์ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย: การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาส 40 ปีภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 9 มกราคม 2558.

ฟาริส โยธาสมุทร. 2558. "อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในสุภาษิตสอนหญิงคำกลอน", ใน การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2558.

 

 

        
  @2019
    อ.ดร.ฟาริส โยธาสมุทร - ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์