รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม
natthanai.p@ku.th; fhumnnp@ku.ac.th


หนังสือ


นัทธนัย ประสานนาม. 2561. หลวงวิจิตรวาทการกับนิยายโรมานซ์แนวจักรวรรดินิยม. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. 2560 เล่าเรื่องเรื่องเล่า. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (จัดพิมพ์เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ “เล่าเรื่องเรื่องเล่า” เพื่อเชิดชูเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ในวาระเกษียณอายุ 18 กันยายน 2560)

นัทธนัย ประสานนาม และธีระ รุ่งธีระ. 2557. เพื่อก้าวข้ามสะพานที่พาดข้าม: การศึกษารวบรวมบทคัดย่อและบรรณานุกรมงานวิจัยด้านวรรณกรรมไทยร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดีและคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม. 

สรณัฐ ไตลังคะ และนัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. 2557. จะเก็บเกี่ยวข้าวงามในทุ่งใหม่: ประวัติวรรณกรรมไทยร่วมสมัยในมุมมองร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดีและคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม.

นัทธนัย ประสานนาม. 2556. นิยายแห่งนิยาม: เรื่องเล่าสมัยใหม่ในปริทัศน์การเมืองวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: โครงการสร้างสรรค์และพัฒนาเอกสารวิชาการทางวรรณคดี ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. 2556. พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ร่วมกับ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์.

นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. 2554. มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้และพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (เนื่องในโอกาส 30 ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).

นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. 2553. แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.

นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. 2552. ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฎกรรมศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).

นัทธนัย ประสานนาม. 2551. โดยนัยนี้ อีกนัยหนึ่ง. มหาสารคาม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
       
  @2019
    รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม - ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์