บุคลากร


ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรประจำ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 12 คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน

   อาจารย์
อ.ดร.ญดา สัตตะรุจาวงษ์   (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)
 


วุฒิการศึกษา

2565 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2548 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2545 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ความสนใจทางวิชาการ
วรรณคดีอังกฤษ วรรณคดีอเมริกันสมัยใหม่ วรรณคดีวิจารณ์

 
yada317@gmail.com