บุคลากร


ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรประจำ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 12 คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน

   อาจารย์
ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ   (สาขาวรรณคดีไทย)
 


วุฒิการศึกษา

2535 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2530 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ความสนใจทางวิชาการ
วรรณคดีไทย วรรณคดีกับสังคม วรรณคดีกับศิลปะแขนงอื่น

 
lekwatchara@hotmail.com