บุคลากร


ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรประจำ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 12 คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน

 
   อาจารย์พิเศษ
อ.วรรณา นาวิกมูล    
 

  วุฒิการศึกษา

2519 Master of Arts (English)
Eastern Michigan University, USA

2516 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจทางวิชาการ
วรรณคดีอังกฤษ วัฒนธรรมพื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ศึกษา