บุคลากร


ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรประจำ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 12 คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน

   อาจารย์
ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง   (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)
 วุฒิการศึกษา
2562
Doctor of Philosophy (English Literature) Newcastle University, UK

2543 Master of Arts (English) DePaul University, USA

2540 Bachelor of Arts (English)
University of Illinois-Urbana Champaign, USA

2538 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
วรรณคดีอังกฤษ เชกสเปียร์ศึกษา วรรณคดีอเมริกันสมัยใหม่
วรรณคดีวิจารณ์

 
thongrob10@hotmail.com