บุคลากร


ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรประจำ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 12 คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน

 
   อาจารย์พิเศษ
รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ    
 

  วุฒิการศึกษา
2550 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2531 Master of Arts (Comparative Literature)
University of Washington, USA

2525 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2522 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจทางวิชาการ
วรรณกรรมไทยสมัยใหม่ วรรณคดีเปรียบเทียบ วรรณคดีวิจารณ์

 
soranat1957@gmail.com