บุคลากร


ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรประจำ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 12 คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน

 
   อาจารย์พิเศษ
รศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน    
 

  วุฒิการศึกษา
2530 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2519 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2517 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจทางวิชาการ
ภาษาและวรรณคดีไทย คติชนวิทยา วรรณคดีกับการแสดง
วรรณคดีกับทัศนศิลป

 
sauvanit.v@gmail.com