บุคลากร


ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรประจำ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 12 คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน

   อาจารย์
ผศ.ดร.รัตนพล ชื่นค้า   (สาขาวรรณคดีไทย)
 

วุฒิการศึกษา

2565 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2554 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจทางวิชาการ
วรรณคดีไทย วรรณคดีการแสดง คติชนวิทยา

 
rattanaphon.arts@gmail.com