บุคลากร


ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรประจำ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 12 คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน

   อาจารย์
ผศ.ดร.รัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วรา   (สาขาวรรณคดีไทย)
 

วุฒิการศึกษา

2558 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีเปรียบเทียบ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจทางวิชาการ
วรรณคดีเปรียบเทียบ วรรณกรรมอาเซียน นักประพันธ์สตรี

 
ranwarat.p@gmail.com