บุคลากร


ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรประจำ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 12 คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน

   อาจารย์
ผศ.ดร.พรรณราย ชาญหิรัญ   (สาขาวรรณคดีไทย)
 

วุฒิการศึกษา
2563 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2551 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2548 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจทางวิชาการ
วรรณคดีไทย นิทานและตำนานพื้นบ้าน วรรณคดีกับการเมือง

 
fhumprc@ku.ac.th