บุคลากร


ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรประจำ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 12 คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน

 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.อัญชิษฐา เรืองฤทธิ์    
 


 


วุฒิการศึกษา


2558 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


 
O_OMINTO_O@hotmail.com