บุคลากร


ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรประจำ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 12 คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน

   อาจารย์
รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม   (สาขาวรรณคดีไทย)
 

วุฒิการศึกษา

2560 Doctor of Philosophy (Film Studies) University of
St Andrews, UK

2549 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2545 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจทางวิชาการ
วรรณกรรมไทย การวิจารณ์ การดัดแปลงศึกษา ภาพยนตร์ศึกษา วัฒนธรรมศึกษาความทรงจำศึกษา

 
natthanai.p@ku.th; fhumnnp@ku.ac.th