บุคลากร


ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรประจำ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 12 คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน

   อาจารย์
อ.ดร.นันทนุช อุดมละมุล (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)

 

วุฒิการศึกษา

2557 Doctor of Philosophy (English and Comparative Literary Studies) University of Warwick, UK

2547 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2543 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจทางวิชาการ
ทฤษฎีและวรรณกรรมหลังอาณานิคม การศึกษาภาวะพลัดถิ่นและข้ามชาติ

 
nanthanoot@gmail.com