บุคลากร


ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรประจำ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 12 คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน

 
   อาจารย์พิเศษ
ศ.เกียรติคุณกุลวดี มกราภิรมย์    
 

  วุฒิการศึกษา
2523 Attestato di Conoscenza della Lingua Italiana, Universita Italiana per Stranieri (Perugia), Italy

2521 Master of Arts (English)
Central Missouri State University, USA

2516 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
วรรณคดีและศิลปะตะวันตก วรรณคดีกับศาสนาคริสต์ การแปล

 
kulwadee_maka@yahoo.co.th