บุคลากร


ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรประจำ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 12 คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน

   อาจารย์
ผศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย (สาขาวรรณคดีไทย)


 

วุฒิการศึกษา

2557 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540 ศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีไทย)
เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
วรรณคดีไทย คติชนสมัยใหม่ วรรณกรรมสำหรับเด็ก

 
greesataya02@yahoo.com