บุคลากร


ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรประจำ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 12 คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน

   อาจารย์
อ.จิรวุฒิ กิจการุณ   (สาขาวรรณคดีฝรั่งเศส)
 

วุฒิการศึกษา
2559-ปัจจุบัน ศึกษาต่อหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ความสนใจทางวิชาการ
วรรณคดีฝรั่งเศส วรรณกรรมสมัยใหม่

 
fhumjwk@ku.ac.th