บุคลากร


ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรประจำ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 12 คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน

   อาจารย์
อ.ดร.ฟาริส โยธาสมุทร   (สาขาวรรณคดีไทย)
 

วุฒิการศึกษา

2564 Doctor of Philosophy (International Comparative Literature and Translation Studies) University of Sydney, Australia

2555 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2550 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ความสนใจทางวิชาการ
วรรณคดีไทย การแปลศึกษา วรรณคดีกับประวัติศาสตร์ วรรณคดีนิทาน

 
faris.y@ku.th