บุคลากร


ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรประจำ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 12 คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน

   อาจารย์
อ.ดร.เอกพล เจียรพัฒนาคม   (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)
 

วุฒิการศึกษา

2565 Doctor of Philosophy (English) University of York, UK

2559 Master of Arts (Romantic and Sentimental Literature, 1770-1830) University of York, UK

2557 Bachelor of Arts (English) University of York, UK


ความสนใจทางวิชาการ
Narrative Theory; Gothicism; Romanticism

 

ekapol.cheer@gmail.com

ekapol.ch@ku.th