รายชื่อเว็บไซต์ตัวละครเด่นในวรรณคดี ปีการศึกษา 2556

ลำดับที่ 1 Tom Sawyer
http://tomsawyer.freevar.com/
1. นางสาวรติกรานต์ ระวิพานิชย์ 2. นางสาวเกสรา แย้มขจร
3. นางสาวเสาวลักษณ์ อุไรงาม (ผู้จัดทำ)

ลำดับที่ 2 Icabod Crane
http://evolamelit.thmy.com,
http://evolutionofame2014.wix.com/thelegendofsleepy
1. นางสาวกาญจนา ไทยรักษ์ 2. นางสาวฐิตาภา ตันติวัสดาการ
3. นางสาวมิ่งฉัตร อนุวัฒน์นนทเขตต์ 4. นางสาวณัฐนิช สุนทรสุข (ผู้จัดทำ)

ลำดับที่ 3 Beatrice Rappaccini
http://beatrice.thmy.com/
1. นายวธิรุ่ง ทรงพิพัฒน์ 2. นายสรวิชญ์ เปาเส็ง (ผู้จัดทำ)

ลำดับที่ 4 Davy Crockett
Davycrockett.freevar.com
1. นายกฤษฎา แข่งขัน 2. นางสาวบุญสิตา เกตุเกิด
3. นางสาวพิจิตรา ตรีสุขศิริวัฒนะ (ผู้จัดทำ)

ลำดับที่ 5 Tom Walker
http://xclusive08.wix.com/tomwalkerbio#
1. นางสาวกอบพร สร้อยสุวรรณ 2. นางสาวพิชญาภัค กีรติพิพัฒน์พงศ์
3. นางสาวธนพร บรรเทาพิษ (ผู้จัดทำ)

ลำดับที่ 6 Huckleberry Finn
http://www.huckleberr.thmy.com/index.html
1. นางสาวฐิติพร ทองสุข 2. นางสาวสิริกร วรสิริปรีชา
3. นางสาวอุไรวรรณ วงศ์คูณ (ผู้จัดทำ)

ลำดับที่ 7 Hester Prynne
http://scarlett.thmy.com/
1. นางสาวธัญชนก สุวรรณทัต 2. นางสาวรังสิกานต์ ถาวรวิศรุต
3. นางสาวลิเดีย คำมา (ผู้จัดทำ)

ลำดับที่ 8 Tom Sawyer
http://sugarsehun.thmy.com/
1. นางสาวนลินนิภา สารสิน 2. นางสาวนิสารัตน์ มาฆลักษณ์
3. นางสาวฉายสุรีย์ แสงทอง (ผู้จัดทำ)

ลำดับที่ 9 Jay Gatsby
http://jaygatsby.thmy.com/index.html
1. นางสาวสุกัญญา ฟูรังษีโรจน์ 2. นางสาวสุนิชชา ภูมิรัตนรักษ์
3. นางสาวอิศราภรณ์ รัตนพงศ์ประกิต (ผู้จัดทำ)

ลำดับที่ 10 Catheline Barkley
http://catherinebarkley.eu5.org/
1. นางสาวจุฑาวรรณ เชี่ยววัฒนากูล 2. นางสาวพรพิชชา เลิศพิสุทธิสิน (ผู้จัดทำ)

ลำดับที่ 11 Julia
http://julia1984.thmy.com    
1. นางสาวธัญลักษณ์ กลิ่นนิ่มนวล 2. นายวิเชียรคเชนทร์ ชูเกษ
3. นางสาวอุบล ไชยทิพย์ (ผู้จัดทำ)

ลำดับที่ 12 Addie Bundren
asilaydying.eu5.org
1. นางสาวธิวาวัน ปุญชรัศมิ์ 2. นางสาวบุญสิตา โพบาทะ
3. นายพัชริดา สิงห์ภักดี (ผู้จัดทำ)

ลำดับที่ 13 Humbert Humbert
http://humbert2014.eu5.org/index-en.html 
1. นายพิริยะ ภวการค้าดี 2. นายวรากรณ์ จันทา (ผู้จัดทำ)

ลำดับที่ 14 Laura
http://lauratheglassmenegerie.eu5.org/Index.html
1. นางสาวพิสินี อรัญมาตย์ 2. นางสาวอาคิรา ชินอานันต์ (ผู้จัดทำ)

ลำดับที่ 15 Lieutenant Federic Henry
http://frederic.thmy.com/       
1. นางสาวเมฑกานต์ เลิศเกียรติรัชตะ 2. นางสาวรพีพรรณ ลีสุวัฒน์
3. นางสาวธันยพัฒน์ เกียรติวิศาลกิจ (ผู้จัดทำ)