ฐานข้อมูลตัวละครเด่นในวรรณคดีปี 2555

 

 

ลำดับที่ 1.

ชื่อตัวละคร: Sabina
ชื่อวรรณกรรม: The Skin of Our Teeth
ผู้จัดทำ 1. นางสาวชนากานต์ หัตถการุณย์ 2. นางสาวอิงอร อ้นบางเขน

http://pirun.ku.ac.th/~b521110223/EVO_Ame_web/sabinah.html

ลำดับที่ 2.

ชื่อตัวละคร: Hawkeye
ชื่อวรรณกรรม: The Last Mohicans
ผู้จัดทำ 1. นางสาววริศรา บุญประกอบ 2. นายวัฒนชัย ดีน้อย

http://pirun.ku.ac.th/~b521110213/Home.html

ลำดับที่ 3.

ชื่อตัวละคร: Jay Gatsby
ชื่อวรรณกรรม: The Great Gatsby
ผู้จัดทำ 1. นางสาวลลิตา ทับทอง 2. นางสาวนวลพรรณ รอดพ้น 3. นางสาววิลาวรรณ เต็มบุญบริสุทธิ์

http://www.thegreatgatsby.thmy.com/

ลำดับที่ 4.

ชื่อตัวละคร: Eddie
ชื่อวรรณกรรม: Five People You Meet in Heaven
ผู้จัดทำ 1. นางสาวกนกพร สุขสะอาด 2. นายยงสุวัฒน์ ไตรวิทยาวัฒน์ 3. นางสาวอสมา วงษ์โกวิท

http://www.fivepeopleyoumeet.thmy.com/

ลำดับที่ 5.

ชื่อตัวละคร: Amanda Wingfield
ชื่อวรรณกรรม: The Glass Manegerie
ผู้จัดทำ 1. นางสาวกุลธิดา บุหงาแดง 2. นางสาวณัฐฐฐิติ คำมูล

http://www.theglassmenagerie.thmy.com/index.html

ลำดับที่ 6.

ชื่อตัวละคร: Morrie
ชื่อวรรณกรรม: Tuesdays with Morrie
ผู้จัดทำ 1. นางสาวณิชกมล ฤกษะสาร 2. นางสาวทิชารัตน์ คึมภูเขียว 3. นางสาวสุพิรญาณ์ ตั้งกมลเลิศ

http://www.morrie.thmy.com/

ลำดับที่ 7.

ชื่อตัวละคร: Jim
ชื่อวรรณกรรม: The Adventures of Huckleberry Finn
ผู้จัดทำ 1. นางสาวหัสยา เกิดสุทธิ 2. นางสาวอรวีณ์ ไตรยัญสุวรรณ

http://www.huckfinn.thmy.com/

ลำดับที่ 8.

ชื่อตัวละคร: Sethe
ชื่อวรรณกรรม: Beloved
ผู้จัดทำ 1. นางสาวจารีลักษณ์ ธีรนรเศรษฐ์ 2. นางสาวบงกช โชคดีพาณิชย์

http://belovedsethe.blogspot.com/

ลำดับที่ 9.

ชื่อตัวละคร: Napoleon, Snowball
ชื่อวรรณกรรม: Animal Farm
ผู้จัดทำ 1. นางสาวกมลชนก ตันติมาลา 2. นางสาวศศิธร สิงหเดชาชัย

http://animalfarm.dop9.com/cha.html

ลำดับที่ 10.

ชื่อตัวละคร: Stephen Dedalus
ชื่อวรรณกรรม: A Portrait of the Artist as a Young Man
ผู้จัดทำ 1. นางสาวจารีลักษณ์ ธีรนรเศรษฐ์ 2. นางสาวบงกช โชคดีพาณิชย์

http://www.dedalus.pusku.com/

ลำดับที่ 11.

ชื่อตัวละคร: Mrs. Ramsay
ชื่อวรรณกรรม: To The Light House
ผู้จัดทำ 1. นางสาวธนาภา ชนะอุดมทรัพย์ 2. นางสาวพีชญนาถ โรจน์รัตนพล

http://mrsramsaytothelighthouse.webs.com/

ลำดับที่ 12.

ชื่อตัวละคร: Paul Morel
ชื่อวรรณกรรม: Sons and Lovers
ผู้จัดทำ 1. นางสาวโชติกา ชนะสิทธิ์ 2. นางสาวณัฏฐ์ชัญญา ปรีชารัชช

http://pirun.ku.ac.th/~b521110339/snl/index.html

ลำดับที่ 13.

ชื่อตัวละคร: The Time Traveler
ชื่อวรรณกรรม: The Time Machine
ผู้จัดทำ 1. นางสาวพัชชลัยย์ ธารพระจันทร์ 2. นางสาวกมลชนก ตันติมาลา

http://pirun.ku.ac.th/~b521110355/

ลำดับที่ 14.

ชื่อตัวละคร: Guildenstern
ชื่อวรรณกรรม: Rosencrantz and Guildenstern Are Dead
ผู้จัดทำ1. นางสาวมาศวิกา ไชยภู 2. นางสาวสราญญา คูณโชติพงศ์

http://site-1361783869282-8956595308856753289.webs.com/