ฐานข้อมูลตัวละครเด่นในวรรณคดีปี 2552

 

รายชื่อตัวละครเด่นในวรรณคดีอเมริกัน


รายชื่อตัวละคร

 

Despereaux Tilling จากเรื่อง The Tale of Despereaux

ผู้ทำ

51110260     น.ส. สุกัญญา สร้อยสุวรรณ
51113827     น.ส.ฐิติพร คุ้มผาติ
51113918     น.ส.มนัญญา อิงประพันธ์กร  

ชื่อเว็บไซต์

http://www.ttfd.ob.tc/

วันส่งงาน

5 มีนาคม 2553


รายชื่อตัวละคร

 

Uncle Tom จากเรื่อง Uncle Tom’s Cabin

ผู้ทำ

51113819     น.ส. ชลิดา กาญจนประโชติ
51113850     น.ส. นวินดา ฤทธิชัยฤกษ์

ชื่อเว็บไซต์

http://www.uncletom.ob.tc/

วันส่งงาน

10 มีนาคม 2553


รายชื่อตัวละคร

 

Laura จากเรื่อง Little House on the Prairie

ผู้ทำ

51113843     น.ส.ธัญญธร  ป้อมสัมฤทธิ์
51113801     น.ส. ชนัษฎา วิเชียนรรัตนพงษ์

ชื่อเว็บไซต์

http://www.thelittle-house.ob.tc

วันส่งงาน

22 มีนาคม 2553


รายชื่อตัวละคร

 

Scarlet O’Hara จากเรื่อง Gone With the Wind

ผู้ทำ

51113926      น.ส.มิลตรา  โกสาทอง
51113884      น.ส.ปิยะดา อันทอง
5211103157   น.ส.จันทิกา อนุชลธาร

ชื่อเว็บไซต์

http://www.gonewiththewind.ob.tc

วันส่งงาน

5 มีนาคม 2553


รายชื่อตัวละคร

 

Hawkeye จากเรื่อง The Last of the Mohicans

ผู้ทำ

51113900     น.ส. พัชรี นารินทร์
51113967      น.ส. อนงค์นาด เมฆรา

ชื่อเว็บไซต์

http://www.hawkeye.ob.tc

วันส่งงาน

5 มีนาคม 2553




  ฐานข้อมูลตัวละครเด่นในวรรณคดีปี 2552

 

รายชื่อตัวละครเด่นในวรรณคดีอังกฤษ


รายชื่อตัวละคร

 

Matilda จากเรื่อง Matilda

ผู้ทำ

51113827      น.ส.ฐิติพร คุ้มผาติ
51113918      น.ส.มนัญญา อิงประพันธ์กร  
51113967      น.ส. อนงค์นาด เมฆรา

ชื่อเว็บไซต์

http://www.matilda.ob.tc/

วันส่งงาน

22 กันยายน 2552


รายชื่อตัวละคร

 

Heathcliff จากเรื่อง Wuthering Heights

ผู้ทำ

51113835      น.ส.ดิษพรรณ สุรารักษ์
51113892      น.ส.พัชราภรณ์ สีใสยา

ชื่อเว็บไซต์

http://www.heathcliff.ob.tc

วันส่งงาน

22 กันยายน 2552


รายชื่อตัวละคร

 

Emma จากเรื่อง Emma

ผู้ทำ

51110260      น.ส. สุกัญญา สร้อยสุวรรณ
51113900      น.ส. พัชรี นารินทร์

ชื่อเว็บไซต์

http://www.emma.ob.tc

วันส่งงาน

22 กันยายน 2552


รายชื่อตัวละคร

 

Dumbledore จากเรื่อง Harry Potter

ผู้ทำ

51113801     น.ส. ชนัษฎา วิเชียนรรัตนพงษ์
51113926     น.ส.มิลตรา  โกสาทอง

ชื่อเว็บไซต์

http://www.dumbledore.ob.tc

วันส่งงาน

22 กันยายน 2552


รายชื่อตัวละคร

 

Dracula จากเรื่อง Dracula

ผู้ทำ

51113819     น.ส. ชลิดา กาญจนประโชติ
51113850     น.ส. นวินดา ฤทธิชัยฤกษ์

ชื่อเว็บไซต์

http://www.dracula.ob.tc/

วันส่งงาน

22 กันยายน 2552