อาจารย์ญดา สัตตะรุจาวงษ์

  • บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์

  •  

yada317@gmail.com


บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์


Yada Sattarujawong. 2017. It’s Not Just a Fantasy Novel: Diana Wynne Jones’s The Dark Lord of Derkholm—The Fantasy that Mocks Reality. In Tell-Tales: Essay in Honor of Soranat Tailanga, pp. 31-45. Edited by N. Prasannam. Bangkok: Faculty of Humanities, Kasetsart University.

Yada Sattarujawong. 2014. “Nature and the Act of Flying in J.M. Barrie’s Peter Pan and Nnedi Okorafor’s Zahara The Windseeker.” The 8th International HUSOC Conference Academics-Research 2014: “Humanities and Social Sciences: Multidiscipline beyond Frontiers” Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 18-19 December 2014.


 

  
       
  @2019
    อาจารย์ญดา สัตตะรุจาวงษ์ - ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์