อ.ดร.นันทนุช อุดมละมุล
  • ผลงานวิชาการ

  •  ผลงานวิชาการ


นันทนุช อุดมละมุล. 2563. จาก “โลก” สู่ “ดาวเคราะห์”: มโนทัศน์เชิงวิพากษ์ในกรอบแนวคิดหลังอาณานิคมของ กายาตรี จักรวรตี สปิวัก. ใน ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย.วิศรุต พึ่งสุนทร บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.

Udomlamun, N. 2020. Migration and Affective Labour in Zadie Smith’s “The Embassy of Cambodia” and Haresh Sharma’s Model Citizens. Journal of Human Sciences, 21(3), 9-23.

 

       
  @2021
    อ.ดร.นันทนุช อุดมละมุล - ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์