อาจารย์จิรวุฒิ กิจการุณ

  • บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์

  •  

fhumjwk@ku.ac.th


บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์


จิรวุฒิ กิจการุณ. 2560. ความซับซ้อนของชื่อและการตั้งชื่อของตัวละครเอกในนวนิยายฝรั่งเศสเรื่อง Magnus ของ ซิลวี แฌร์แมง. วารสารมนุษยศาสตร์. 24,1: 171-199.

จิรวุฒิ กิจการุณ. 2560. อารมณ์และตัวตนของผู้เล่าใน Catfish and Mandala ของแอนดรู เอ็กซ์. ฟาม. ใน เล่าเรื่องเรื่องเล่า, หน้า 149-163. นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จัดพิมพ์เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ “เล่าเรื่องเรื่องเล่า” เพื่อเชิดชูเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ในวาระเกษียณอายุ 18 กันยายน 2560).

Jirawut Kitkarul. 2014. “To Name or To Be Named: Politics of Naming in Sylvie Germain’s Magnus.” The 8th International HUSOC Conference Academics-Research 2014: “Humanities and Social Sciences: Multidiscipline beyond Frontiers” Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 18-19 December 2014.

จิรวุฒิ กิจการุณ. 2556. “อัตลักษณ์และความเป็นละครในบทละครเรื่อง เลส์ แนกรส์ ของ ฌอง เฌอเนต์.” ใน ประมวลผลการประชุมเสนอผลงานวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา “ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส” (จุฬา-ธรรมศาสตร์), หน้า 17-36. นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ และวณิชชา กาญจโนภาศ (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

       
  @2019
    อาจารย์จิรวุฒิ กิจการุณ - ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์