ตัวอย่างแผนการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวรรณคดี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย (แผนไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย (แผนเลือกเรียนสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ (แผนไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ (แผนเลือกเรียนสหกิจศึกษา)

 


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวรรณคดี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย (แผนไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย (แผนเลือกเรียนสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ (แผนไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ (แผนเลือกเรียนสหกิจศึกษา)

 


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวรรณคดี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย (แผนไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย (แผนเลือกเรียนสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ (แผนไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ (แผนเลือกเรียนสหกิจศึกษา)

 


ปริญญาโท สาขาวิชาวรรณคดีไทย